تحقیق حسابداري اموال و ماشين آلات

تحقیق حسابداري اموال و ماشين آلات
حسابداري اموال و ماشين آلات

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق حسابداري اموال و ماشين آلاتقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 119بخشی از متن تحقیق:مقدمه: داراييهايي
كه در روال عادي عمليات تجاري به كار مي رود و تا سالهاي متمادي خدماتي را
فراهم مي كند در حسابداري به دو گروه عمده زير طبقه بندي مي شود: داراييها
عملياتي مشهود (Tangible Operation Assets) . اين گروه از داراييها اقلامي
نظير: زمين ساختمان، ماشين آلات و انواع تجهيزات را در بر مي گيرد و
معمولاً تحت عنوان «داراييهاي ثابت» «اموال، ماشين آلات و تجهيزات» يا
«زمين و داراييهاي مشهود استهلاك پذير» در ترازنامه طبقه بندي مي شود. از
آنجا كه اصطلاح «اموال، ماشين آلات و تجهيزات» ماهيت اين گروه از داراييها
را بهتر ارائه مي كند اين عنوان در سالهاي اخير بيشتر به كار مي رود.
داراييهاي عملياتي مشهود داراي ويژگيهاي عمده زير است: در
عمليات بطور موثر مورد استفاده قرار مي گيرد. داراييهايي كه در عمليات
واحد تجاري كاربرد ندارد، يا انتظار مي رود طي مدت زماني معقول به كار
گرفته نشود تحت عنوان «ساير داراييها» در ترازنامه طبقه بندي مي شود. به
قصد سرمايه گذاري يا فروش مجدد خريداري نشده است. داراييهايي كه به قصد
سرمايه گذاري يا فروش تحصيل شده است جداگانه و بنا به مورد، تحت عنوان
«سرمايه گذاريها» يا «موجودي جنسي» در ترازنامه طبقه بندي مي شود. براي
مثال، وسايط نقليه كه در نمايشگاههاي اتومبيل براي فروش نگهداري مي شود جزو
موجودي جنسي به حساب مي آيد. اما اگر اين وسايط نقليه را موسسه ديگري بخرد
و در روال عادي عمليات به كاربرد جزو اموال، ماشين آلات و تجهيزات طبقه
بندي مي شود. دراراي
منافع اقتصادي آتي است. داشتن منافع آتي مشخصه اصلي تمام داراييهاست. هر
يك از اقلام كه اين ويژگي را نداشته باشد دارايي به شمار نمي آيد. داراي موجوديت عيني است. داراييهايي كه وجود خارجي ندارند تحت عنوان داراييهاي نامشهود در ترازنامه طبقه بندي مي شود. داراييهاي عملياتي مشهود به سه گروه فرعي زير طبقه بندي مي شود: دراييهاي
استهلاك پذير. نظير ساختمان و ماشين آلات كه داراي عمر اقتصادي محدود است و
سرمايه گذاري در آنها از طريق فرايند استهلاك به خدمات يا داراييهاي توليد
شده تخصيص مي يابد و بابه هزينه هاي دوره منظور مي شود. داراييهاي
استهلاك ناپذير. نظير زمين كه معمولاً عمر اقتصادي نامحدود دارد بر خلاف
ساير اموال در نتيجه استفاده يا گذشت زمان تحليل يا از بين نمي‌رود. داراييهاي
نقصان پذير. نظير جنگلها، معادن و ساير منافع و ذخاير طبيعي كه بر اثر
استخراجح و بهره برداري تحليل مي رود و به موجودي مواد يا كالا تبديل مي
شود. اين گونه داراييها معمولاً در گروه جداگانه اي تحت عنوان «منابع و
ذخاير طبيعي» در ترازنامه طبقه بندي مي شود. داراييهاي
عملياتي نامشهود (Intangible Operational Assets). اين گروه از داراييها
موجوديت عيني ندارند و تحت عنوان داراييهاي نامشهود در ترازنامه طبقه بندي
مي شوند. مانند حقوق طبع، اختراع و امتياز. داراييها نامشهود داراي ويژگيهاي عمده زير است: در عمليات بطور موثر به كار مي رود.براي سرمايه گذاري يا فروش مجدد خريداري نشده است. داراي منافع آتي است اما موجوديت عيني ندارد.بخش اولتعيين بهاي تمام شده اموال ماشين آلات و تجهيزاتبهاي تمام شده اموال، ماشين آلات و تجهيزات حسابداري
اموال، ماشين آلات و تجهيزات بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي انجام مي
گيرد. بهاي تمام شده تاريخي بر اساس قيمت خريد نقدي كه معرف ارزش متعارف
دارايي در تاريخ تحصيل است تعيين مي شود و تمام مخارج ضروري و عادي كه صرف
مي گردد تا دارايي در وضعيت و موقعيت لازم براي استفاده مورد نظر قرار گيرد
به بهاي تمام شده اضافه مي شود. در مواردي كه قيمت خريد نقدي داراي مشخص
نباشد دارايي تحصيل شده به ارزش متعارف دارايي واگذار شده ثبت مي شود. اگر
ارزش متعارف دارايي تمام مخارج مربوط به تحصيل دارايي سرمايه اي به حساب
نمي آيد به عنوان مثال اقلام زير نبايد جزو بهاي تمام شده دارايي به حساب
آيد: 1
– تخفيفات نقدي حتي اگر خريدار از آن استفاده نكرده باشد بايد از قميت
خريدار از آن استفاده نكرده باشد بايد از قيمت خريد دارايي كم شود، زيرا
اصلي كلي اين است كه داراييها نبايد به مبلغي بيش از قيمت خريد نقدي در
حسابها ثبت گردد. 2
– مخارج غير عادي كه در ارتباط با تحصيل دارايي پرداخت مي شود. زيرا جزو
مخارج ضروري براي تحصيل نيست. مانند مخارج اضافي كه به علت اشتباه در نصب
ماشين آلات انجام مي گيرد. 3 – بهره و كارمزد بدهيهايي كه بر اثر خريد دارايي واقع مي شود. زيرا هزينه بهره بعد از استفاده مورد نظر از دارايي تحقق مي يابد. 4 – مخارج آموزش كاركنان كه براي فراگيري طرز كار ماشين آلات پرداخت مي شود. زيرا آموزش كاركنان، ارزش ماشين آلا را افزايش نمي دهد. 5 – هزينه ماليات و بيمه كه بعد از تحصيل دارايي هر ساله پرداخت مي شود. زيرا براي حفظ دارايي در وضعيت عادي عملياتي انجام مي گيرد. اموال و ماشين آلات و تجهيزات بر اساس بهاي تمام شده يا ارزش تاريخي اندازه گيري و ثبت مي شود زيرا: بهاي تمام شده معرف ارزش متعارف دارايي در تاريخ تحصيل است. بهاي تمام شده بر پايه معامله فرض تعيين نشده، بنابراين واقعي و قابل رسيدگي است. سود يا زيان بايد در تاريخ فروش دارايي شناسايي شود و نمي تواند مبتني بر فرض و پيش بيني باشد. با
اين حال استانداردهاي حسابداري برخي از كشورها و استانداردهاي بين المللي
حسابداري تجديد ارزيابي اموال، ماشين آلات و تجهيزات را تحت شرايط معيني
مجاز شناخته است.كاهش در ارزش دارايياموال،
ماشين آلات و تجهيزاتي كه در عمليات واحد تجاري به كار مي رود نبايد به
مبلغي بيش از ارزش جاري، و اگر در عمليات واحد تجاري به كار نمي رود به
مبلغي بيش از ارزش خالص بازيافتني در حسابها ثبت شود. در
صورتي كه بازده اقتصادي اموال، ماشين آلات و تجهيزات بطور مداوم كاهش يابد
و ميزان آن از لحاظ مبلغ با اهميت باشد بايد از حساب دارايي خارج يا كاهش
ارزش داده شود. براي مثال، ماشين آلات ممكن است به سبب عواملي نظير: جنگ،
زلزله، پيشرفت تكنولوژي، كاهش مداوم تقاضا، نابابي فرآورده هايي كه توليد
مي كند، كم ارزش، يا بي ارزش شود. در چنين مواردي، ارزش دفتري داراييهاي
مزبور بايد تا ميزان ارزش خالص بازيافتني دارايي كاهش داده شود و ميزان
كاهش ارزش به عنوا زيان دوره شناسايي و در صورت سود و زيان همان دوره گزارش
گردد.مخارج جاري و سرمايه ايمخارج ناشي از تحصيل و بكارگيري اموال، ماشين آلات و تجهيزات به دو گروه جاري و سرمايه اي تقسيم مي شود: مخارج
جاري (Revenue Expenditures). مخارجي است كه انتظار مي رود منافع آن تنها
عايد دوره مالي جاري شود. بنابراين، اين گونه مخارج جزو هزينه هاي دوره
جاري محسوب و از درآمد همان دوره كم مي شود. مانند هزينه تعيمر و نگهداشت
ماشين آلات. مخارج
سرمايه اي(Capital Expenditures). مخارجي است كه انتظار مي رود منافع آن
علاوه بر دوره جاري به دوره هاي آينده نيز تسري يابد. بنابراين، اين گونه
مخارج چنانچه از نظر مبلغ با اهميت باشد سرمايه اي محسوب و به عنوان دارايي
به حسابهاي مربوط منظور مي شود و در صورتي كه عمر مفيد محدودي داشته باشد
بتدريج از طريق فرآيند استهلاك به دوره هاي مالي مورد انتفاع تخصيص مي
يابد. مانند هزينه حمل و نصب ماشين آلات.زمينتمام
مخارج لازم براي تحصيل زمين بايد در حساب زمين زمين يا اراضي ثبت شود. از
آنجا كه زمين و ساختمان داراييهاي مجزا از هم هستند، بنابراين، بهاي تمام
شده هر يك بايد در حسابي جداگانه ثبت شود. تمام
مخارجي كه زمين تحصيل شده را براي استفاده مورد نظر آماده مي سازد بايد
جزو بهاي تمام شده زمين منظور شود. برخي از اجزاي مشخص بهاي تمام شده زمين
عبارت است: 1) قيمت خريد، 2) مخارج مربوط به معامله و انتقال سند مالكيت
نظير: كارمزد دلالي، ماليات مستغلات و حق الثبت. اگر
زميني كه به تازگي خريداري شده است در وضعيت لازم براي استفاده مورد نظر
نباشد، مخارج خاصي كه خريدار براي آماده سازي آن انجام مي دهد، بايد به
عنوان بخشي از بهاي تمام شده زمين ثبت شود مانند مخارج تسطيح، خاكريزي و
آماده سازي زمين. همچنين اگر، در زمين خريداري شده براي احداث بنا،
تاسيساتي وجود داشته باشد كه بايد تخريب شود، مخارج تخريب تاسيسات فرسود
(پس از كسر عوايد حاصل از فروش مواد و مصالح ساختماني اسقاط) بايد به بهاي
تمام شده زمين اضافه شود …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
حسابداري اموال و ماشين آلات تحقیق در مورد حسابداري اموال و ماشين آلات دانلود تحقیق حسابداري اموال و ماشين آلات دانلود رایگان تحقیق حسابداري اموال و ماشين آلات پروژه حسابداري اموال و ماشين آلات مقاله حسابداري اموال و ماشين آلات تحقیق حسابداری در

پاورپوینت پرستاری از کودکان

ارشد پرستاری کودکان,سایت مجله کودک,مجله پرستاری,مجله سلامت کودک,مجله علمی پژوهشی کودکان,مجله علمی پژوهشی نوزادان ایران,مقاله پرستاری کودکان,نشریه پرستاری کودکان پاورپوینت پرستاری از کودکان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع پرستاری از کودکان،در قالب ppt و در 31 اسلاید،…

پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ماهيت تحليل رگرسيون

پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ماهيت تحليل رگرسيون کتاب اقتصادسنجی گجراتی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ماهيت تحليل رگرسيون، در قالب ppt و…

تحقیق بررسی بهبود نظم و انضباط كيفي را در دبستان

تحقیق بررسی بهبود نظم و انضباط كيفي را در دبستان تحقیق بهبود نظم و انضباط كيفي را در دبستان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق بررسی بهبود نظم و انضباط كيفي را در دبستانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد…

تحقیق نقش فرهنگ وقف در توسعه تمدن ها

اهداف وقف,تاریخچه وقف,ترویج فرهنگ وقف,فرهنگ اصطلاحات وقف,فرهنگ و وقف,فرهنگ وقف,فرهنگ وقف در اسلام,فرهنگ وقف در ایران,فرهنگ وقف سازی,فرهنگ وقف و عدالت اجتماعی,کتاب فرهنگ وقف,گسترش وقف,متولیان وقف,نقش فرهنگ وقف در توسعه تمدنها دانلود تحقیق نقش فرهنگ وقف در توسعه تمدن ها…

پاورپوینت غدد درون ریز

تحقیق غدد درون ریز,غدد درون ریز,غدد درون ریز ppt,غدد درون ریز بدن,غدد درون ریز بدن انسان,غدد درون ریز ثانویه,غدد درون ریز چیست,غدد درون ریز زنان,غدد درون ریز و برون ریز,غدد درون ریز و متابولیسم,غدد درون ریز و متابولیسم چیست,مقاله غدد…

پاورپوینت کسب اطلاعات درمورد موتور جستجوی گوگل

اسلاید,اطلاعات,پاورپوینت,جستجو,کسب,گوگل,موتور,مورد دانلود پاورپوینت کسب اطلاعات درمورد موتور جستجوی گوگل دانلود فایل پاورپوینت کسب اطلاعات درمورد موتور جستجوی گوگل در قالب پاورپوینت و در 18 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت کسب اطلاعات مورد…

پاورپوینت داده‌ کاوي جريان‌ داده‌ ها با درخت‌ هاي تصميم‌ گيري

تحقیق درخت‌ هاي تصميم‌ گيري,جريان‌ داده‌ ها,داده‌ کاوي جريان‌ داده‌ ها با درخت‌ هاي تصميم‌ گيري,درخت‌ هاي تصميم‌ گيري,درخت‌ هاي تصميم‌ گيري فازی,مقاله درخت‌ هاي تصميم,نمودار جريان‌ داده‌ ها,نمودار جريان‌ داده‌ ها dfd,نمودارهای جريان‌ داده‌ ها دانلود پاورپوینت داده‌ کاوي…

نمونه سوالات امتحانی بخش سازه های کششی و فشاری نامعین (مقاومت مصالح) همراه با پاسخ های تشریحی

حل المسائل مقاومت مصالح,حل المسائل مقاومت مصالح جانسون ویرایش 6,حل المسائل مقاومت مصالح هیبلر ویرایش 10,حل المسائل مقاومت مصالحجانسون ویرایش 5,دانلود حل المسائل مقاومت مصالح,دانلود رایگان حل المسائل مقاومت مصالح,مقاومت مصالح,مقاومت مصالح تیموشنکو دانلود نمونه سوالات امتحانی بخش سازه های…

هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا

پروژه سالیدورک,پروژه کتیا,پروژه نقشه کشی صنعتی,دانلود پروژه سالیدورک,دانلود پروژه کتیا,دانلود پروژه نقشه کشی صنعتی,نقشه های اجرایی هدفون,نقشه های اجرایی هدفون طراحی شده در سالیدورک,نقشه هدفون,هدفون در سالیدورک,هدفون در کتیا دانلود هدفون طراحی شده در سالیدورک و کتیا دانلود فایل دانلود فایل با…

پاورپوینت فرآیندهای ریخته گری تحت فشار با عیوب کمتر

پاورپوینت ریخته گری تحت فشار با عیوب کمتر,تحقیق ریخ,دانلود پاورپوینت در مورد ریخته گری تحت فشا,دانلود پاورپوینت ریخته گری تحت فشار با عیوب کمتر,دانلود رایگان پاورپوینت ریخته گری تحت فشا,ریخته گری تحت فشار با عیوب کمتر پاورپوینت فرآیندهای ریخته گری…

پاورپوینت مركز داده (Data Center)

آشنایی با مركز داده,پاورپوینت مركز داده,پایان نامه مركز داده,پروژه مركز داده,تحقیق مركز داده,دانلود پاورپوینت مركز داده,دانلود تحقیق مركز داده,دانلود مقاله مركز داده,شناخت مركز داده,کاربردهای مركز داده,مركز داده,مركز داده چیست,مقاله مركز داده پاورپوینت مركز داده (Data Center) رفتن به سایت اصلی…

امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه خرداد 91

امتحان نهایی دیفرانسیل 1 چهارم دبیرستان رشته ریاضی,امتحان نهایی دیفرانسیل 2 چهارم دبیرستان رشته ریاضی,امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی,نمونه سوال امتحان نهایی دیفرانسیل 1 چهارم دبیرستان دانلود امتحان نهایی دیفرانسیل چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه خرداد…

بازاریابی تلفنی

اسلاید,اشتباهات معمول,اعتراضات,بازاریابی تلفنی,بازاریابی تلفنی درونی,بیرونی,پاسخ گویی های مخرب,پاورپوینت,تاريخچه,تحقیقات,تعریف,تفاوت,دسته اصلي,عناصر مهم,فروش تلفنی,گام هاي موثر,ليست مشتريان,مراحل,منابع,موفق,نیروی مناسب,ویژگی دانلود بازاریابی تلفنی دانلود فایل بازاریابی تلفنی در قالب پاورپوینت و در 22 اسلاید شامل:   تعریف بازایابی تلفنی تاريخچه بازاريابي تلفني بازاريابي تلفني به…

گزارش کارآموزی در بانک رفاه

دانلود رایگان گزارش کارآموزی بانک,دانلود رایگان گزارش کارآموزی بانک رفاه,دانلود گزارش کارآموزی بانک,دانلود گزارش کارآموزی بانک رفاه,گزارش کارآموزی بانک,گزارش کارآموزی بانک رفاه,گزارش کارآموزی بانک رفاه رایگان,گزارش کارآموزی در بانک رفاه گزارش کارآموزی در بانک رفاه رفتن به سایت اصلی در…

پاورپوينت اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی (incoterms)

اصطلاحات,اصطلاحات بين المللي بازرگاني,اينكوترمز,بازرگاني,بين المللي,پاورپوينت اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی,مديريت,مديريت بازرگاني دانلود پاورپوينت اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی (incoterms) دانلود فایل مشكلات عمد‌ه‌اي كه واردكنندگان و صادركنندگان به طور كلي در قراردادهاي تجاري با آنها مواجه مي‌شوند، ممكن است ناشي از سه عامل باشد:اول:…

تحقیق ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی (TSF)

تحقیق ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی (TSF) ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ساختمان های بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی (TSF)،در قالب pdf…

تحقیق اسهال ويروسي گاو

اسهال ويروسي گاو,اسهال ويروسي گاوان,اسهال ويروسي گاوان در ایران,بیماری اسهال ويروسي گاوان,پاورپوینت اسهال ويروسي گاو,پاورپوینت اسهال ويروسي گاوان,تحقیق اسهال ويروسي گاو,تحقیق اسهال ويروسي گاوان,مقاله اسهال ويروسي گاو,مقاله اسهال ويروسي گاوان دانلود تحقیق اسهال ويروسي گاو دانلود فایل دانلود تحقیق با…

پاورپوینت کنراد تسوزه

چگونگی اختراع کامپیوتر,سال ساخت کامپیوتر,عکس اولین کامپیوتر جهان,کامپیوتر در چه سالی اختراع شد,کنراد تسوزه gisela brandes,مخترع رایانه قابل حمل,نام اولین کامپیوتر جهان,هدف از اختراع کامپیوتر پاورپوینت کنراد تسوزه رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت کنراد تسوزهقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 8فهرست…

پاورپوینت درس اول دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع هستی بخش

پاورپوینت درس اول دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع هستی بخش سوالات درس اول دینی پیش دانشگاهی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت درس اول دین و زندگی پیش دانشگاهی با موضوع هستی بخش،در قالب ppt و در 12…

تحقیق هنرمند ويکتور وازارلی

آثار ويکتور وازارلی,تحقیق ويکتور وازارلی,تصاویر ويکتور وازارلی,زندگینامه ويکتور وازارلی,عکس ويکتور وازارلی,مقاله ويکتور وازارلی,نقاشی ويکتور وازارلی,نقاشیهای ويکتور وازارلی,ويکتور وازارلی,ويکتور وازارلی pdf,ويکتور وازارلی سبک تحقیق هنرمند ويکتور وازارلی رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع هنرمند ويکتور وازارلی،در قالب word و…

پاورپوینت بدیع

بدیع,پاورپوینت بدیع,تحقیق بدیع پاورپوینت بدیع رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت باموضوع بدیع،در قالب ppt و در 142 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:تعریف بدیعبدیع مطالعه در ابزار و شگردها و فنونی که باعث ایجاد موسیقی کلام می شوند ( در…

فرایند خمکاری

پاورپوینت خمکاری,پاورپوینت در مورد فرآیند خمکاری,پاورپوینت فرآیند خمکاری,پایان نامه فرآیند خمکاری,تحقیق خمکاری,تحقیق فرآیند خمکاری,توضیح فرآیند خمکاری,روشهای خمکاری,فرآیند خمکاری,مقاله خمکاری,مقاله فرآیند خمکاری دانلود فرایند خمکاری دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع فرآیند خم کاری،در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی…

پاورپوینت آموزش تصویری اجرای GIS

آموزش GIS,آموزش تصویری GIS,آموزش حرفه ای GIS,آموزش کامل GIS,آموزش مقدماتی GIS,آموزش نرم افزار GIS,دانلود آموزش GIS,دانلود آموزش تصویری GIS,دانلود آموزش حرفه ای GIS,دانلود آموزش کامل GIS,دانلود آموزش مقدماتی GIS,دانلود آموزش نرم افزار GIS دانلود پاورپوینت آموزش تصویری اجرای GIS دانلود…

شیپ فایل زمین لغزش های استان آذربایجان شرقی

دانلود نقشه زمین لغزش های استان آذربایجان غ,شیپ فایل زمین لغزش های استان آذربایجان غربی,شیپ فایل زمین لغزش و مرز,لایه زمین لغزش و مرز استان,محدوده سیاسی استان آذربایجان شرقی,محدوده سیاسی و زمین لغزش,نقشه زمین لغزش های استان آذربایجان شرقی دانلود…

پاورپوینت ماه محرم، عاشورا و فرهنگ عزاداری

پاورپوینت آماده ماه محرم,پاورپوینت ماه محرم,تحقیق ماه محرم,دانلود power point ماه محرم,دانلود پاورپوینت در مورد ماه محرم,دانلود پاورپوینت ماه محرم,دانلود تحقیق ماه محرم,دانلود رایگان پاورپوینت ماه محرم,رایگان,ماه محرم پاورپوینت ماه محرم، عاشورا و فرهنگ عزاداری رفتن به سایت اصلی مشخصات…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *