بررسی و شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر

بررسی بد حجابی دانش آموزان دختر,بررسی عوامل بد حجابی,پایان نامه بدحجابی دختران,شناخت عوامل بد حجابی,علل بدحجابی دانش آموزان,عوامل بدحجابی دختران,عوامل دختران بد حجاب,عوامل مؤثردر بد حجابی
دانلود فایل بررسی و شناخت عوامل مؤثردر بد حجابی دانش آموزان دختر

دانلود فایل

چكيده:همه می دانیم حجاب و پوشش یکی از موضوعات مهم فرهنگی است و دین اسلام بعنوان دژی محکم در مواجهه با مفاسد و بی بند و باریه ای اخلاقی و جنسی به آن نگریسته و مسلمانان را به رعایت آن سفارش نموده است. پر واضح است که عدم رعایت آن زمینه از بین رفتن ارزش های اخلاقی دیگر را دربر دارد.بی اقبالی و کم توجهی به این موضوع مهم که در سالهای اخیر محسوس و ملموس است ما را بر آن داشت ریشه یابی نموده و علل گرایش دختران جوان به بدحجابی را بررسی کنیم وبرای محدود کرون دامنه ی تحقیق و دقیق بودن پژوهش دبیرستان های دخترانه ی پایه سوم و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه7 را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم.برای این منظور13%از کل جامعه ی آماری بعنوان نمونه وبه طور تصادفی انتخاب شدند واز طریق پرسشنامه نظرات آن ها درخصوص علل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان بترتیب:وجود روحیه ی خودنمایی در بین آنان،ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب،آشنا نبودن اولیاء با شیوه ی برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب می باشد امید آن است که نتایج این پژوهش بتواند مسئولین آموزش و پرورش را در جهت برنامه ریزی دقیق برای رفع این مشکل یاری نماید. فهرست مطالب:چکیدهفصل اول: طرح تحقیق1-1- مقدمه1-2- بیان مساله پژوهش1-3-اهمیت وضرورت تحقیق1-4-اهداف تحقیق1-5-فرضیه هاوپرسشها1-6-تعاریف عملیاتیفصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش2-1-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان2-2-آثار مخرب بی حجابی در جهان2-2-1 – از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی2-2-2-سستی بنیان خانواده2-2-3-گسترش فساد در جامعه   2-2-4- آسيب پذيري فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی2-3- علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها2-4- عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب2-5-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب  2-6- قرآن وحجاب2-6-1-وظائف مشترک بین زن و مرد 2-6-2- دواستثناء2-6-3-بررسی اقوال2-6-4- کیفیت پوشش2-6-5-استثناءدوم                              2-6-6-جلبابفصل سوم: روش تحقیق1-3-تعريف جامعه آماری2-3-نمونه آماری و روش نمونه برداری3-3-حجم نمونه و روش تعیین آن3-4-روش گردآوری داده ها3- 5- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه3-6- طرح پژوهش3-7- روشها تجزیه و تحلیل داده ها   3-8- محدودیتهای تحقیق3-9- متغیرهای مستقل و وابستهفصل چهارم: یافته های تحقیق4-1-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب4-1-1-ميزان پذيرش حجاب در بين دختران 4-1-2- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در اديان ديگر4-1-3- آيا چادر همان پوشش كامل است؟4-1-4-  شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش4-1-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب4-1-6-تشويق خانواده برحجاب دختران4-1-7- تأثير خانواده بر پوشش دختران4-1-8-تأثير پوشش دوستان 4-1-9-تأثير پوشش معلمان و مسئولين مدرسه4-1-10-تأثير رفتار مسئولين مدرسه برروی پوشش دختران4-1-11-تأثير اقوام وهمسايگان بر پوشش دانش آموزان دختر4-1-12-تأثير خودنمائی بر پوشش دختران4-1-13-لباس و مد4-1-16-پوشش وموفقيت در ازدواج4-1-14-عقده های روانی و كمبود عاطفی4-1-15-پوشش وعدم موفقيت در ازدواج4-1-17-نقش حجاب در ازدواج 4-1-18-نقش حجاب درطلاق4-1-19-تأثير حجاب در خودآرايی4-1-20-حجاب و حفظ معنويت4-1-21-حجاب و اعتدال روحی4-1-22-مدگرايی و اقتصاد خانواده4-1-23-تأثير از مراكز بزهكاری در پذيرفتن پوشش4-1-24-ميزان اعتقاد فرد به حجاب4-1-25-نقش فيلمهای سينمائی در ترويج بدحجابی4-1-26-نقش برنامه های تلويزيون در ترويج بدحجابی4-1-27-ماهواره و ترويج بدحجابی يا بی حجابی4-1-28-نقش فيلمهای  ويدئوئی ، سی دی  درترويج بد حجابی يا بی حجابی 4-1-29-برنامه های تلويزيونی و ارائه الگوهای برتر پوشش4-1-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب4-2-تحليل داده ها4-2-1-پذيرش حجاب4-2-2-پذيرش چادر4-2-3-آشنائی با حجاب در ساير اديان4-2-4-آشنائی با حدود حجاب در اسلام 4-2-5-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجابجمع بندی نظرات در خصوص ميزان شناخت دانش آموزان4-2-6-تشويق خانواده درر عايت پوشش4-2-7-تأثيررعايت حجاب ازطرف نزديكان بر پوشش دانش آموزان 4-2-8-تأثير پوشش همكلاسيهاودوستان بردانش آموز 4-2-9-تأثير پوشش معلمان و مسئولين مدرسه برحجاب دانش آموزان4-2-10-تاثير برخورد مسئولين مدرسه در حجاب دانش آموزانجمع بندي نظرات در خصوص ميزان تاثير مراكز آموزشي در پوشش دانش آموزان4-2-11-ميزان تأثير رعايت حجاب اقوام و همسايگان برحجاب دانش آموزان4-2-12-بدحجابی و خودنمائی4-2-13-بدحجابی و مد4-2-14-بدحجابی و عقدهای روانیجمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی 4-2-15- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران 4-2-16-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران 4-2-17- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج 4-2-18-پوشش و طلاق4-2-19-پوشش در پائين آوردن انگيزه خودآرايی4-2-20-رعايت پوشش و حفظ معنويت4-2-21-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد4-2-22-مدگرائی و اقتصادخانواده4-2-23-تأثيربازديدازمراكز بزهكاری در پذيرش پوشش دختران4-2-24-ارزيابی حجاب خود 4-2-25-رسانه ها و ترويج بدحجابی4-2-26-تأثيربرنامه های تلويزيونی درترويج بدحجابی وبی حجابی4-2-27-تأثيربرنامه های ماهواره ای درترويج بدحجابی جهانی 4-2-28-تأثير فيلمهای ويدئويی و سی دی در ترويج بدحجابی 4-2-29-تلويزيون و ارائه الگوهای برتر پوششجمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترويج بدحجابی4-2-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسبجمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب           تحلیل استنباطی فصل پنجم: بحث و تفسیر نتایج5-1-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها5-1-1-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش 5-1-2-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهشجمع بندی و نتجیه گیری5-1-3- بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش5-2- سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها 5-3- توصیه ها و پیشنهادات پیوستهاپرسشنامهفهرست منابع

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
بررسی عوامل بد حجابی شناخت عوامل بد حجابی عوامل مؤثردر بد حجابی بررسی بد حجابی دانش آموزان دختر علل بدحجابی دانش آموزان پایان نامه بدحجابی دختران عوامل بدحجابی دختران عوامل دختران بد حجاب

روش های نمونه‌ گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون‌

آزمون حسابرسی,اقلام آزمون حسابرسی,انتخاب اقلام‌ براي‌ آزمون‌ حسابرسی,تحقیق حسابرسی,روش انتخاب‌ آزمون حسابرسی,روش نمونه‌گيري‌ حسابداری,نمونه حسابداری,نمونه گیری در حسابرسي‌ دانلود فایل روش های نمونه‌ گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون‌ دانلود فایل بخشی از متن:هدف‌ اين‌ بخش‌،…

گزارش کارآموزی مکانیک تراکتور سازی ایران

پروژه کارآموزی تراکتورسازی,پروژه کارآموزی رشته مکانیک,دانلود پروژه کار,دانلود کارآموزی مکانیک,دانلود کارآموزی مونتاژ تراکتور,دانلود گزارش کارآموزی تراکتورسازی,کارآموزی در تراکتور سازی ایران,گزارش کارآموزی رشته مکانیک,گزارش کارآموزی ماشین سازی دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک تراکتور سازی ایران دانلود فایل بخشی از متن:مجتمع كارخانجات…

پاورپوینت ورزش شنا

آشنایی با انواع ورزش شنا,پاورپوینت آماده درباره ورزش شنا,پاورپوینت انواع شنا,پاورپوینت در مورد ورزش شنا,پاورپوینت درباره شنا,پاورپوینت شنا,پاورپوینت ورزشی,تحقیق پیرامون قوانین شنا,دانلود پاورپوینت ورزش شنا,قوانین مسابقات شنا دانلود فایل پاورپوینت ورزش شنا دانلود فایل مقدمه:شنا مهارت یا ورزش شناور ماندن…

طراحی گذرگاه مشترک در مکس پلاس

bus16 to max plus,max plus,پروژه max plus,پروژه آماده max plus,پروژه طراحی max plus,دانلود طراحی max plus,دانلود گذرگاه مشترک در مکس پلاس,طراحی با max plus,طراحی ثبات ها با max plus,طراحی گذرگاه مشترک در مکس پلاس دانلود فایل طراحی گذرگاه مشترک در…

شیپ فایل شهرستان های استان البرز

GIS,township,استان البرز,دانلود شهرستان ها,شیپ فایل شهرستان,شیپ فایل شهرستان ها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرستان ها,نقشه شهرستان ها دانلود فایل شیپ فایل شهرستان های استان البرز دانلود فایل مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree…

بهداشت رواني درمحيط كار

بهداشت رواني درمحيط كار رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: بهداشت رواني درمحيط كار

دانلود پاورپوینت گردشگری مبتنی بر رویداد

دانلود پاورپوینت گردشگری مبتنی بر رویداد رفتن به سایت اصلی عنواندانلود پاورپوینت گردشگری مبتنی بر رویداد رشته  تعداد اسلاید 28فرمتPPTX(پاورپوینت)قیمت(تومان)5000خرید و دانلود موضوع:دانلود پاورپوینت گردشگری مبتنی بر رویداداین پاورپوینت شامل 28 اسلاید در موضوع گردشگری مبتنی بر رویداد می باشد.تیتر اسلایدها:آشنایی…

بهبود مهارت نوشتاری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی با روش های مناسب(گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی)

بهبود مهارت نوشتاری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی با روش های مناسب(گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی) رفتن به سایت اصلی فهرست: چکیده: 4 مقدمه (بیان مساله و طرح موضوع ) 5 بیان مساله : 6 اهمیت موضوع : 8…

بازيابي روغن پايه از روغن مستعمل به روش استخراج با حلال

بازيابي روغن پايه از روغن مستعمل,بازیابی روغن مستعمل با استخراج حلال,بازیافت روغن پايه از روغن مستعمل,بازیافت روغن مستعمل به روش استخراج,پایان نامه بازیابی روغن مستعمل,پایان نامه بازیافت روغن مستعمل,پروژه بازیابی روغن سوخته,پروژه بازیافت روغ دانلود فایل بازيابي روغن پايه از…

رابطه مدیریت استعداد با رضایت شغلی

تحقیق رشته مدیریت,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,رضایت شغلی,رضایت کاری,مدیریت استعداد,مقاله رضایت شغلی,مقاله مدیریت,مقاله مدیریت استعداد دانلود فایل رابطه مدیریت استعداد با رضایت شغلی دانلود فایل چکیده: نمونه آماری پژوهش 150 مدیر و 310 تن از کارکنان برای مطالعه هستند. برای تعیین پایایی…

پاورپوينت استراتژی در اسب تروآ

Trojan Horse Strategy,اسب تروآ,اسب چوبين تروآ,استراتژي تروآ,استراتژی اسب تروآ,پاورپوينت استراتژی اسب تروآ,پاورپوينت مديريت استراتژي,پاورپوینت اسب تروآ,پاورپوینت مدیریت,دانلود پاورپوینت,مديريت استراتژي اسب تروآ دانلود فایل پاورپوينت استراتژی در اسب تروآ دانلود فایل تاریخچه:سابقه استراتژی اسب تروا به افسانه ای از یونان باستان…

ارزیابی خط مشی سازمانی

ارزیابی خط مشی,ارزیابی رسمی خط مشی,ارزیابی غیر رسمی خط مشی,خط مشی سازمانی,دانلود مقاله مدیریت,مراحل ارزیابی خط مشی دانلود فایل ارزیابی خط مشی سازمانی دانلود فایل چکیده:در تحقیق حاضر به بررسی ارزیابی خط مش ها پرداخته شد. خط مشي، يك برنامه…

ماکت 3 بعدی مرغ عشق

دانلود الگوی ماکت,دانلود رایگان,دانلود رایگان کاردستی,دانلود رایگان کاردستی کاغذی,دانلود رایگان ماکت,دانلود کاردستی,دانلود کاردستی کاغذی,دانلود ماکت کاغذی,کادستی کاغذی دانلود فایل ماکت 3 بعدی مرغ عشق دانلود فایل ماکت کاغذی 3 بعدی مرغ عشقماکت 3 بعدی کاغذی مرغ عشق قابل چاپ با…

تحقیق معماري بومي

تحقيق در مورد معماري بومي,تحقيق در مورد معماري كهن,تحقیق معماری بومي,دانلود تحقیق معمعاری,معاري باستانی,معماري كهن,معماری ایرانی,معماری بومی در گذر زمان,معماری کهن و بومی ایران,مقالات معماري,مقاله معماري,مقاله معماري ايراني دانلود فایل تحقیق معماري بومي دانلود فایل بخشی از متن:در طی چند…

پایان نامه مدیریت پروژه

پایان نامه مدیریت,پایان نامه مدیریت پروژه,پروژه,پروژه مدیریت,تحقیق مدیریت,تحقیق مدیریت پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,فرایند مدیریت پروژه,مدیریت,مدیریت پروژه دانلود فایل پایان نامه مدیریت پروژه دانلود فایل چکیده: در اوایل دهه 50 میلادی، شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» با همکاری نیروی…

ورد طرح کسب و کار (کارآفرینی )تولید پوشاک مردانه

ورد طرح کسب و کار (کارآفرینی )تولید پوشاک مردانه رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: طرح کسب و کار تولید پوشاک مردانه پوشاک مردانه طرح کسب و کار کارآفرینی کارآفرینی تولیدی پوشاک مردانه تولیدی پیراهن…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پارس آباد (واقع در استان اردبیل)

استان اردبیل,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان پارس آباد,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان پارس آباد دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پارس آباد (واقع در استان اردبیل)…

بررسی ترور و تروريسم

احکام ترور و تروریست,بررسی سیاسی ترور,بررسی سیاسی تروریسم,تاریخ ترور,تاریخ تروریسم,تحقیق ترور,تحقیق تروريست,جامعه شناسی ترور,جامعه شناسی تروریست,جامعه شناسی تروریسم دانلود فایل بررسی ترور و تروريسم دانلود فایل خلاصه:در ميان تمام قاره هاي دنيا و تمامي اقشار ترور حرف اول را مي…

کتاب چهار مفهوم اساسی در روانکاوی

کتاب چهار مفهوم اساسی در روانکاوی رفتن به سایت اصلی  کتاب  چهار مفهوم اساسی در روانکاوی در ایران کتاب ها و مقالات متعددی در زمینه اندیشه های ژاک لکان منتشر شده اما به ندرت می توان نوشته ای از خود…

شیپ فایل شهرستان های استان مرکزی

GIS,township,استان مرکزی,دانلود شهرستان ها,شیپ فایل شهرستان,شیپ فایل شهرستان ها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرستان ها,نقشه شهرستان ها دانلود فایل شیپ فایل شهرستان های استان مرکزی دانلود فایل مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree…

بسته آموزشی دریافت وام خود اشتغالی 4 درصدی از بانک ها

آموزش دریافت وام,بسته آموزشی دریافت وام,تسهیلات خود اشتغالی,دریافت وام 4%,دریافت وام بانکی,دریافت وام خود اشتغالی,روش دریافت وام 4 درصدی,وام 4 درصدی بانک ها,وام ارزان قیمت,وام خود اشتغالی دانلود فایل بسته آموزشی دریافت وام خود اشتغالی 4 درصدی از بانک ها…

متن کاربردی iso 9001 :2000

iso 9001 :2000,آشنایی با iso 9001 :2000,آموزش iso 9001 :2000,پروژه iso 9001 :2000,پروژه در مورد iso 9001 :2000,دانلود پروژه,متن آموزشی iso 9001 :2000,متن کاربردی iso 9001 :2000 دانلود فایل متن کاربردی iso 9001 :2000 دانلود فایل کلیات:این استاندارد، جهت سازمانهایی…

نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فلاورجان (واقع در استان اصفهان)

استان اصفهان,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان فلاورجان,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود فایل نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان فلاورجان (واقع…

کنترل حسابداری و روابط سازمانی آن با نظام در زمان جنگ : یک مورد از کارخانه صنایع سنگین موتور میت

کنترل حسابداری و روابط سازمانی آن با نظام در زمان جنگ : یک مورد از کارخانه صنایع سنگین موتور میت رفتن به سایت اصلی یک فایل با مقاله بیس و یک پاور پوینت میباشد که موضوع آن یک مطالعه موردی…

كلكسيون كامل از سكه هاي هاي كشورهاي خارجي (سري دوم)

انواع سكه,پزو,تصویر سكه خارجی,دلار,دينار,روپيه,سكه كشورها,سكه كليه كشورهاي خارجي,فرانك,كلكسيون انواع پول,كلكسيون تصویر سكه,كلكسيون سكه,کلکسیون انواع سكه,واحد پول کشورهای خارجی دانلود فایل كلكسيون كامل از سكه هاي هاي كشورهاي خارجي (سري دوم) دانلود فایل توضیحات:كلكسيون كامل از سكه هاي هاي كشورهاي خارجي…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *