کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول)

رفتن به سایت اصلی

 کتاب
تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول) 

:توضیحات
محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون
دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

فصل اول: کلیات رفتار
سازمانی 
 
رفتار سازمانی یک رشته علمی و پژوهشی است که در آن اثراتی بررسی میشود که
افراد،
گروهها و سازمان بر
رفتار فـرد 
در درون سازمان
میگذارند، با این هدف که چنین
دانشی در راه بهبود و اثربخشی سازمان مورد استفاده قرار گیرد

رفتار سازمانی
عبارت است از اداره افراد، گروهها و تیمها، به گونهاي که به طور مـوثر بتـوان
آنهـا را ایجـاد و رهبـري کـرد و

تغییرات آنها را
اداره نمود. رفتار سازمانی مطالعه و کاربرد مجموعهاي از علوم در مورد چگونگی
تعامـل افـراد بـه عنـوان

فرد یا گروه در
سازمانهاست. 

ریشه هاي رفتار سازمانی 
رفتار سازمانی یک
حوزه علمی بین رشتهاي است و علوم مختلفی در شکل گیري و شکوفایی آن نقش داشتهاند.
در ایجـاد

این رشته روانشناسی،
جامعه شناسی، روانشناسی اجتمـاعی، اقتصـاد، علـوم سیاسـی و مـردم شناسـی تـأثیر
بیشـتري
داشته اند. حتی علوم
دیگري چون پزشکی (در بحث استرس)، ارتباطات (ارتباطات و بازخورد) و علوم فنی نیـز
در تکـوین

رفتار سازمانی نقش
داشتهاند ولی نقش آنها کمتر بوده است. 

روانشناسی 
هدف روانشناسی تبیین
رفتار انسان است. این در حالی است که در خیلی از موارد، مطالعات آزمایشـگاهی
روانشناسـی

روي حیوانات انجام و
بعد به دنیاي انسانی تعمیم داده میشود. به عبارت دیگر بسیاري از مطالعات رفتـار
سـازمانی ابتـدا

روي حیوانات صورت
پذیرفته و انسانشناسی بر مبناي جانورشناسی صورت گرفته است. 
روانشناسان در مطالعه
رفتار انسان درصدد درك روان انسانند و کار روانشناسان صنعتی و سازمانی که به رفتار
سازمانی
نزدیکتر است نیز در
همین راستاست. رفتار سازمانی در تبیین مفاهیمی همچون یادگیري، شخصـیت، احسـاس،
ادراك،
نیاز، انگیزش، نگرش،
استرس و مفاهیم کاربرديتر همچون فنون انتخاب کارکنان، طراحی کار، فرآیندهاي
تصمیمگیـري

و رضایت شغلی از
روانشناسی کمکهاي شایانی گرفته است. ملاحظه میشود که همه مفاهیم مذکور در سطح
فردياند. 
جامعه شناسی 
بر خلاف روانشناسی که
به سطح فردي تأکید دارد، جامعه شناسی به سطح جمعـی تأکیـد مـیکنـد. رفتـار
گـروههـا در

اجتماعات از دیرباز
مورد توجه جامعهشناسان بوده است. رفتار سازمانی مفاهیم پویاییهاي گروهی، کـار تیمـی،
سـاختار، »

 
ارتباطات، قدرت و
تضاد را از جامعهشناسان به عاریت گرفته و متناسب با شرایط سازمانی مفهومسازي کرده
است. 
روانشناسی اجتماعی 
روانشناسی اجتماعی
ترکیبی از روانشناسی و جامعهشناسی است. یکی از مفاهیم اساسی که از روانشناسـی
اجتمـاعی

وارد رفتار شده مفهوم
تغییر و چگونگی ایجاد تغییر و جلوگیري از موانع آن است. علاوه بر ایـن، عوامـل
مـؤثر بـر گـروه،

اعتماد، سرمایه
اجتماعی، پویاییهاي گروهی و الگوهاي ارتباطی نیـز در روانشـناختی اجتمـاعی تکـوین
یافتـه و رفتـار

سازمانی را تحت تأثیر
قرار داده است. 

اقتصاد 
در بین علوم انسانی،
اقتصاد در زمینه احساسات زدایی از عالم انسانی، پیشروترین بوده اسـت. عقلانیـت
حـاکم بـر رفتـار

سازمانی از فرضیات
عقلایی مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصاد تأثیر پذیرفته و تصمیمگیري عقلایی جلوه
بـارز تفکـر

اقتصاددانان در رفتار
سازمانی است.

مجموعه تست 

1- در نظریه ERG نیازها عبارتند از نیازهاي: 

الف) احترام، وابستگی
و صمیمیت ب) پیشرفت، وابستگی و احترام 

ج) رشد، محبت و امنیت
د) زیستی، تعلق و رشد 

2- در نظریه اقتضایی
انگیزش، کارکنان با نیازهاي رشد و کمال در مشاغل ساده احساس…. 
الف) رضایت میکنند 
ب) نارضایتی میکنند 
ج) سهولت و سادي در
کار میکنند 

د) میکنند سازمان به
آنها توجه کافی کرده است. 

3- در مدل قدرت انگیزشی
سه عامل اهمیت وظیفه، با مفهوم بودن و تنوع کار میتوانند……. 
الف) انگیزش در شغل
را حداکثر سازند 

ب) جانشین هم شده و
کمبودهاي یکدیگر را جبران نمایند. 

ج) جانشین هم شوند،
اما کمبودهاي یکدیگر را جبران نمیکنند. 

د) قدرت انگیزشی را
به صفر برسانند. 

4- رویداد بزرگی که مدل
پورتر-لاولر در اندیشههاي سنتی به وجود آورد این است که: 
الف) رضایت به عملکرد
منتهی شود ب) رضایت موجب عملکرد خوب میشود. 
ج) عملکرد به رضایت
منتهی میشود. د) نارضایتی عملکرد را کاهش میدهد. 
5- بنا به اعتقاد مک
کللند، اساسی ترین نیازهاي کارکنان کدامند؟ 
الف) نیاز به امنیت،
نیاز به شهرت، نیاز به ثروت 

ب) نیاز به
موفقیت،نیاز به قدرت، نیاز به تعلق 

ج) نیاز به پیشرفت،
نیاز به ثبات، نیاز به احترام و اعتماد واقعی 
د) نیاز به آرامش
روانی، نیاز به معنویات، نیاز به تعادل درونی و بیرونی «202» تجزیه و تحلیل سیستم
ها (قسمت اول) 

6- «نقش» عبارت است از
الگوي……….. که انتظار میرود فرد در اجراي وظیفه اش ایفا کند. 
الف) نگرشی ب) شخصیت
ج) رفتاري د) ادراکی 

7- عزت نفس یا احترام به
خود جزو کدام بعد نیاز به احترام است؟ (سراسري 82) 
الف) محیطی ب) بیرونی
ج) درونی د) آشکار 

8- اندیشمندان اغلب از
بهره وري، غیبت، درصد تغییر و تبدیلات و رضایت شغلی به عنـوان عوامـل……. در
رفتار سازمانی نام
میبرند. 
الف) وابسته ب) میانی
ج) مستقل د) جایگزین

پاسخنامه 

1 – گزینه د صحیح است )
این نظریه مشابه نظریه سلسله مراتب نیازهاي مزلوست بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن
نظریـه
مراتبی براي نیازها
وجـود نـدارد
ERG مخفـف (Existence Relatedness and
Growth) مـیباشـد کـه همـان
نیازهاي زیستی، تعلق
و رشد میباشد. 

2 – گزینه ب صحیح است )
در نظریه اقتضایی انگیزش، کارکنان با نیازهاي رشد و کمال در مشاغل چالشگرانه
احسـاس
رضایت میکنند. چونکه
بکار بستن تواناییها را میطلبد و آن هم با تفویض اختیار امکان پذیر است. این افراد
در مشاغل

ساده و تکراري احساس
نارضایتی میکنند. 

3 – گزینه ب صحیح است ) 
سه عامل مهم بودن و
با مفهوم بودن و متنوع بودن میتوانند جانشین هم شده و کمبودهاي یکدیگر را جبران
کننـد امـا

اگر استقلال یا
بازخورد وجود نداشته باشد قدرت انگیزشی به صفر میرسد. 
4 – گزینه ج صحیح است )
مدل پورتر و لاولر: 

   
مهم ترین مسئلهاي که
پورتر و لاولر بیان کردند چیزي است که بعد از عملکـرد اتفـاق مـیافتـد.
پـاداشهـایی کـه داده

میشود و چگونگی
دریافت آنها میزان زضایت را تعیین میکند و به بیان دیگر عملکرد موجب رضایت میشود. 
5 – گزینه ب صحیح است) مک
کله لند معتقد است که همه انسانها سه نوع نیاز اساسی دارند: 
نیاز به کسب موفقیت ¬
توفیق طلبی، میل به انجام چیزي بهتر با کارایی بیشتر براي حل مسائل و تسـلط بـر
کارهـاي
پیچیده
نیاز به تعلق ¬ میل
به برقراري و حفظ ارتباط دوستانه و گرم با دیگران
رضایت
پاداش از نظر فرد
منصفانه است
پاداش درونی
پاداش بیرونی
عملکرد
خصوصیات و
تواناییها
تصور فرد از
محیط و نقش خود
تلاش
ارزش پاداش
احتمال دریافت
پاداش در صورت
تلاش 
نیاز به قدرت ¬ میل
به کنترل دیگران، نفوذ در رفتارآنان و مسئول دیگران بودن
6 – گزینه ج صحیح است )
” نقش ” عبارتست از الگوي رفتاري که انتظار میرود فرد در اجراي وظیفه اش
ایفـا کنـد و

در ارتباط بین مفاهیم
رسمی و غیررسمی سازمان نقش متنناظر با شغل میباشد. 
7 – گزینه ج صحیح است )
 
 وجهه و اعتبار 
 بیرونی 
 قدرت 
تقسیم بندي نیاز
احترام 
 اعتماد 
 درونی
آزادي(خودمختاري) 

 رضایت از خود (مناعت
طبع یا احترام به خود) 

 قدر و منزلت و شرافت 
8 – گزینه الف صحیح است )
اندیشمندان اغلب از بهره وري، غبیت، در صدد تغییر و تبدیل و جابجایی، و رضایت شغلی
به عنوان عوامل
وابسته در رفتار سازمانی نام میبرند. 

رضایت شغلی عبارت است
از تفاوت میان پاداشی که کارکنان دریافت میکنند و میزان پاداشـی کـه اعتقـاد
دارنـد بایـد

دریافت کنند. برخلاف
سه عامل قبلی رضایت شغلی نمایانگر ادراك است تا رفتار. 
به لحاظ شهرت و
کاربرد وسیع این عوامل، از این 4 عامل به عنوان عوامل اثربخشی منابع سازمانی نام
برده میشود. یکی

از نویسندگان بحث
وسیعی را در مورد فشارهاي ناشی از کار و اهمیت روزافزون آن، اختلاف عقیدههاي فـردي
و نـوآوري

به عنوان عوامل
وابسته جدید آغاز کرده است. 

عوامل مستقل عبارتند
از: عوامل فردي،عوامل گروهی، و عوامل سازمانی. 

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (قسمت اول) رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها 1 دانلود کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها 1 کتاب خلاصه منابع تمام رشته ها دانلود کتاب تست دانشجویی دانلود پروژه ومقاله کسب درآمد ا

پلان معماري ويلا دو طبقه دوبلكس

dwg,پلان ساختمان,پلان معماري,پلان معماري ويلا دو طبقه دوبلكس,دانلود پلان اتوکد معماری,دانلود پلان معماری وي,دانلود نقشه اتوکد معماري,نقشه اتوكد,نقشه اتوکد ويلا دو طبقه دوبلكس,نقشه معماري,نقشه معماری ويلا دو طبقه دوبلكس,نقشه هاي اتوكد دانلود فایل پلان معماري ويلا دو طبقه دوبلكس دانلود…

بهره گیری از وسایل کمک آموزشی و تاثیر مثبت آنها در تدریس و فرایند یادگیری- یاددهی

پروژه ویژه ارتقاء رتبه,تاثیر مثبت وسایل کمک آموزشی,تاثیر وسایل کمک آموزش در فرایند یادگیری,تحقیق بهره گیری از وسایل کمک آموزشی,تحقیق ویژه ارتقا شغلی,نقش وسایل کمک آموزشی در تدریس,نقش وسایل کمک آموزشی در یاددهی دانلود فایل بهره گیری از وسایل کمک…

حل مسائل فصل دوم کتاب طراحی سیستم های صنعتی دکتر بشیری (جایابی چند تسهیلاتی)

حل المسائل طراحی سیستم های صنعتی بشیری,حل المسائل مکان یابی تسهیلات,حل مسائل جایابی چند تسهیلاتی,حل مسائل مهندسی صنایع,دانلود حل تمرین درس طراحی سیستم,دانلود حل تمرین طرحر,دانلود حل مسائل طراحی سیستم های صنعتی,دانلود حل مسائل کتاب دکتر بشیری دانلود فایل حل…

زندگینامه صائب تبریزی

زندگینامه صائب تبریزی رفتن به سایت اصلی بخشی از متن اصلی :در سال 1039 هـ.ق كه صائب و ظفرخان در ركاب شاه جهان در برهانپور بودند، خبر رسيد كه پدر صائب از ايران به اكبرآباد هندوستان آمده است و مي‏خواهد…

تحقیق شرکت در قتل و شیوه های مجازات آن

احکام حقوقی شرکت در قتل,تحقیق احکام قاتل,تحقیق شرکت در قتل,تحقیق مجازات قتل,تحقیق معاونت در قتل,حقوق مجازات شرکت در قتل,شیوه های مجازات قاتل,مجازات معاونت در قتل دانلود فایل تحقیق شرکت در قتل و شیوه های مجازات آن دانلود فایل چکیده:هدف ما…

تحقیق بررسي اقتصادي آلمان و آمريكا

بررسي اقتصاد آلمان,بررسی اقتصاد آمریکا,بررسی مقایسه ای اقتصاد آلمان و آمریکا,تحقیق اقتصاد آمریکا,رشد اقتصادی آلمان و آمریکا,علل افت اقتصاد آلمان,علل افت اقتصاد آمریکا,مقاله اقتصاد آمريكا,مقایسه اقتصاد آمریکا و آلمان,مقایسه پیشرفت اقتصادی آلم دانلود فایل تحقیق بررسي اقتصادي آلمان و آمريكا…

تحقیق فارسی عمومی؛ محمد حسین بهجت تبریزی (استاد شهریار)

استاد شهریار,بیوگرافی استاد شهریار,پروژه دروس عمومی,پروژه فارسی عمومی,تحقیق در مورد شهریار,تحقیق دروس عمومی,تحقیق فارسی عمومی,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,زندگینامه استاد شهریار,محمد حسین بهجت تبریزی دانلود فایل تحقیق فارسی عمومی؛ محمد حسین بهجت تبریزی (استاد شهریار) دانلود فایل توضیحات:در این مطلب به زندگی…

بررسي علل تنبلي دانش آموزان دختر در نوشتن تكليف در مقطع ابتدایی

بررسي علل تنبلي دانش آموزان,بررسی تنبلی دختران,تنبلی دختران دبستانی,تنبلی دختران كلاس اول دبستان,تنبلی در نوشتن تكليف,روش تحقيق علل تنبلی,علل تنبلی در انجام تکالیف دانلود فایل بررسي علل تنبلي دانش آموزان دختر در نوشتن تكليف در مقطع ابتدایی دانلود فایل بيان…

برنامه لیست دانشجویی

برنامه C لیست دانشجویان,برنامه سی لیست دانشجویی,برنامه لیست دانشجویی با struct,برنامه نویسی لیست دانشجویان,پروژه لیست دانشجویان,پروژه لیست دانشجویی,سورس لیست دانشجویی,لیست دانشجویی سی پلاس پلاس دانلود فایل برنامه لیست دانشجویی دانلود فایل توضیحات:پروژه طراحی برنامه لیست دانشجویی با امکانات:دریافت مشخصاتحذف از…

تحقیق بی تحرکی و مضرات آن

آثار کم تحرکی,آثار کم تحرکی در پیری,آثار ورزش نکردن,بی تحرکی,پیری و کم تحرکی,تاثیر کم تحرکی بر سلامت,تاثیر کم تحرکی در پیری,تحقیق بی تحرکی,خطرات بی تحرکی,مضرات بی تحرکی,مضرات ورزش نکردن,ورزش نکردن دانلود فایل تحقیق بی تحرکی و مضرات آن دانلود فایل…

بررسي علل اعتياد جوانان

اعتیاد جوانان,تاریخچه مواد مخدر,تاریخچه مواد مخدر در جهان و ایران,تحقیق بررسي علل اعتياد جوانان,تعریف اعتیاد,دانلود تحقیق علل اعتیاد,درمان وابستگی روانی,شیوه های درمان وابستگی روانی,عوارض,عوارض اعتیاد به مواد مخدر دانلود فایل بررسي علل اعتياد جوانان دانلود فایل  قسمتی از متن:هر چند…

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تکاب (واقع در استان آذربایجان غربی)

استان آذربایجان غربی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان تکاب,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تکاب دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان تکاب (واقع در استان آذربایجان غربی) دانلود…

مقاله ترجمه شده مروری بر شبکه توزیع هوشمند

مقاله ترجمه شده مروری بر شبکه توزیع هوشمند رفتن به سایت اصلی عنوان انگلیسی مقاله:An Overview on Smart Distribution Gridعنوان فارسی مقاله:مروری بر شبکه توزیع هوشمندسال انتشار: 2015تعداد صفحات انگلیسی:6تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد قابل ویرایش:18چکیده:برای اتصال DGهای بیشتر…

گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش توربین پلتون )

گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش توربین پلتون ) رفتن به سایت اصلی گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش توربین پلتون ) هدف آزمایشتئوری آزمایشنحوه انجام آزمایش ومعرفی دستگاهاعداد و محاسباترسم جداول وترسیم نمودار هاپاسخ به سوالات   پرداخت و دریافت…

پرسشنامه مقياس بلوغ عاطفي (EMS) دكتر ياشويرينگ و ماهيش بهارگاوا

پرسشنامه آماده روانشناسیی,پرسشنامه بلوغ عاطفي,پرسشنامه بلوغ عاطفی EMS,پرسشنامه دكتر ماهيش بهارگاوا,پرسشنامه دكتر ياشويرينگ,پرسشنامه روانشناسی,دانلود پرسشنامه دانلود فایل پرسشنامه مقياس بلوغ عاطفي (EMS) دكتر ياشويرينگ و ماهيش بهارگاوا دانلود فایل توضیحات:در اين پژوهش داده ها به وسيله پرسشنامه مقياس بلوغ عاطفي…

نمونه سوالات استخدامی عمومی کلیه رشته ها

نمونه سوالات استخدامی عمومی کلیه رشته ها رفتن به سایت اصلی دانلودنمونه سوالات عمومی استخدامی........کلیه رشته هاشامل:ادبیاتدین و زندگیریاضیاتکامپیوترزبان انگلیسیشناخت مسائل روز   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نمونه سوالات عمومی استخدامی دانلود رایگان سوالات استخدامی فوریت های پزشکی…

مقاله حسابداري و منفعت عمومي

تحقيق حسابداري,تحقیق ترجمه شده حسابداری,دانلود تحقیق حسابداری,دانلود مقاله حسابداری,مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری,مقاله ترجمه حسابداری,مقاله ترجمه شده حسابداری,مقاله حسابداری عمومی با ترجمه,منفعت عمومي حسابداری دانلود فایل مقاله حسابداري و منفعت عمومي دانلود فایل بخشی از متن:«منفعت عمومي» عبارتي است كه…

آشنایی با ویژوال بیسیک 6

visual,آشنایی با ویژوال بیسیک 6,آموزش برنامه نویسی,آموزش برنامه نویسی با ویژوال بیسیک,آموزش زبان ویژوال,آموزش ویژوال بیسیک 6,برنامه نویسی ویژوال بیسیک 6,دانلود آموزش ویژوال بیسیک 6,زبان ویژوال بیسیک,ویژوال بیسیک,ویژوال بیسیک 6 دانلود فایل آشنایی با ویژوال بیسیک 6 دانلود فایل این…

پایان نامه بررسی کودکان استثنایی

بررسی روانی کودکان استثنایی,پایان نامه روانشناسی,پایان نامه کودکان استثنایی,پروژه کودکان استثنایی,تحقیق کودکان استثنایی,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه کودکان استثنایی,دانلود پروژه کودکان,روانشناسی کودکان استثنایی,مشکلات کودکان استثنایی دانلود فایل پایان نامه بررسی کودکان استثنایی دانلود فایل چكيده:بدون شک سابقه معلولیت در جوامع…

مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن

انواع آبگرمکن خورشیدی در ایران,بهینه سازی آبگرمکن خورشیدی,پایان نامه آبگرمکن خورشیدی,پایان نامه مکانیک سیالات,پروژه مکانیک سیالات,طراحی آبگرمکن خورشیدی,مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی,مکانیک سیالات آبگرمکن خورشیدی دانلود فایل مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و…

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبیر سال96-95

دانلود برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبیر سال96-95 رفتن به سایت اصلی با سلام و خدا قوت خدمت مدیران و همکاران محترمبنده دو تا برنامه برنامه تدوین شده ی سالانه همراه با فرم های پر شده بصورت جدا…

گزارش کارآموزی رشته نرم افزار در شرکت ایران خودرو

پروژه کارآموزی ایران خودرو,پروژه کارآموزی نرم افز,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی نرم افزار,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی نرم افزار ایران خودرو,کارآموزی نرم افزار در ایران خودرو,گزارش کارآموزی ایران خودرو,گزارش کارآموزی رشته نرم افزار دانلود فایل گزارش کارآموزی رشته نرم افزار در شرکت ایران…

7 میلیون بانک ایمیل

ارسال ایمیل گروهی,ایمیل تمامی اصناف,ایمیل طبقه بندی شده,ایمیل مارکتینگ,بانک ایمیل,بانک ایمیل ایرانی,بانک ایمیل گروهی,دانلود ایمیل اصناف,دانلود ایمیل های جدید,دانلود بانک ایمیل 93,دانلود بانک ایمیل جدید,دانلود بانک ایمیل طبقه بندی شده دانلود فایل 7 میلیون بانک ایمیل دانلود فایل این بانک…

پروژه کارآفرینی تولید ژل کتیرا

پروژه تولید ژل کتیرا,پروژه کارگاه تولید ژل کتیرا,پروژه کارگاه ژل کتیرا,طرح توجیهی تولید ژل کتیرا,طرح توجیهی ژل کتیرا,طرح توجیهی کارگاه تولید ژل کتیرا,کارآفرینی تولید ژل کتیرا,کارآفرینی کارگاه تولید ژل کتیرا,کارآفرینی کارگاه ژل کتیرا دانلود فایل پروژه کارآفرینی تولید ژل کتیرا…

سوالات و پاسخ تشریحی حسابان (دی ماه 93)

امتحان نهایی حسابان,پاسخ تشریحی حسابان,پاسخ سوالات هماهنگ کشوری حسابان,پاسخ نامه حسابان دی 93,دانلود پاسخنامه حسابان 93,دانلود سوالات حسابان,دانلود نمونه سوالات حسابان,سوالات هماهنگ کشوری حسابان,نمونه سوالات حسابان ریاضی دانلود فایل سوالات و پاسخ تشریحی حسابان (دی ماه 93) دانلود فایل توضیحات:سوالات…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *